Ordensregler

SKAGEN BAADELAUG ORDENSREGLER

1.


Det påhviler lejeren at drage omsorg for, at fortøjringerne er solide og fortøjret på en sådan måde, at ingen både kan rører hinanden. Ligeledes har man pligt til at sørge for, at båden er lænset og ikke er til gene for andre. Ved gentagende påtale herom kan medlemskabet blive opsagt af foreningen.


2.


Overskridelse af den fastsatte højeste fart i jollehavnen tollereres ikke, og vil øjeblikkelig blive påtalt, og ved gentagelse vil lejemålet blive opsagt.


3.


Kajpladserne imellem broerne må kun benyttes til at tage grej ombord eller i land. Fastanlæg på disse pladser er strengt forbudt, og bådene bliver fjernet omgående for ejerens regning. Ved gentagelse vil der øjeblikkeligt ske opsigelse af lejemålet.


4.


Broerne skal af lejeren holdes rene for såvel affald fra bådene og fra mågerne. Det påhviler den enkelte lejer at skrubbe og spule, så man undgår slim og grønalger.


5.


Garnopredning på broerne er ikke tilladt.


Det er forbudt at hensætte enhver form for fiskegrej og andet udstyr på broerne. Såfremt dette ikke overholdes, vil grejet blive fjernet for lejerens regning. Ved gentagelse vil der øjeblikkeligt ske opsigelse af lejemålet.


6.


Det af bådelauget nedsatte udvalg på 2 personer er pålagt at håndhæve dette ordensreglement, eventuelt med senere rettelser og tilføjelser, og skal af alle lejere respekteres som sådanne.


7.


Området omkring kranen er kun til iland/ombordtagning af redskaber. Redskaberne skal fjernes straks ved ilandsætning.


Ordensreglement for kajområdet ved Skagen Bådelaugs broer.


Følgende er aftalt mellem Skagen havn og Skagen bådelaug:


Kølhaling skal finde sted i de afmærkede båse. Ved kølhaling må fartøjet højst stå på land i 30 dage. Ved overskridelse beregner havnen kr. 200,00 pr. måned i leje. Hvis det skulle være nødvendigt at bruge mere end 30 dage, kan dette aftales med havneudvalget eller bestyrelsen.


Der skal ryddes op på arealet efter endt kølhaling.


Der er monteret  udvendige stik på strømskabene. Disse stik er kun beregnet som hjælp ved kølhaling og til akut behov for strøm


Redskaber, der bliver hensat på kajen, skal være mærkede med kutternummer / navn og dato. Redskaberne skal være fjernet inden 3 dage, ellers vil de blive fjernet af havnen for ejerens regning.


Ovennævnte reglement er ikke lavet for at genere vores medlemmer, men derimod for at vi kan blive ved med at holde den gode orden, vi er vant til på arealerne ved vort område af havnen.