Vedtægter

SKAGEN BAADELAUG VEDTÆGTER

Foreningens navn: Skagen Baadelaug

Stiftet den 10. februar 1987

 


§ 1.


a)  Hjemsted: Frederikshavn Kommune, Skagen havn

     Formål: at varetage medlemmernes interesse og beskyttelse.

b)  At repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlige myndigheder og fremsætte krav om forhandlingsret i lighed med andre organisationer.§ 2.


For at være medlem af Skagen Baadelaug skal enhver bådejer med besætning, der driver jagt og fiskeri, have fast bopæl i det ved stiftelsen værende Skagen kommune. Dette gælder dog ikke for passive medlemmer, der ikke har stemmeret.


§ 3.


Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidariske for foreningens forpligtelser.§ 4.


Foreningen ledes af en bestyrelse på syv mand, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, administrator og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Generalforsamlingen vælger formand og administrator.§ 5.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes første lørdag i marts måned kl. 10.30. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan dato og tidspunkt dog ændres.  Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel i dagspressen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.


Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal blandt de fremmødte medlemmer vedtages med mindst 2/3 flertal.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.


Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder møderne. beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Udtræder formanden i en valgperiode, fungerer næstformanden som formand indtil næste valgperiode.


Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol over sine møder, Den underskrives af deltagende bestyrelsesmedlemmer.


5 a) Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.Dagsorden skal indeholde:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning.

4. Regnskabet ved administrator.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år)./administrator (ulige år)

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (2 år)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Nyt fra havneudvalget.

10. Valg af 2 representanter til havneudvalget (2år)

11. Valg af suppleanter til havneudvalget

12. Fastsættelse af kontingent.

13. Eventuelt.   § 6.


Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Efter 3 måneders restance slettes medlemmet.


§ 6a.

Et medlem af Skagen Baadelaug kan ekskluderes, således at retten til bådplads og medlemskab ophører hvis:


1) Et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for Skagen Baadelaugs virksomhed og for de af generalforsamlingen valgte personer eller for andre medlemmer.

2) Et medlem tilsidesætter Skagen Baadelaugs vedtægter, regulativ, ordensreglement og venteliste.

3) Et medlem udviser illoyal adfærd overfor Skagen Baadelaug, herunder forsøger at omgå vedtægter, regulativ og venteliste.


Er en bådpladsejer ekskluderet af Skagen Baadelaug, er denne forpligtet til omgående at fjerne dennes båd fra bådpladsen. Sket dette ikke, vil båden blive fjernet for ejers regning§ 7.


Foreningen kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Denne afgørelse skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling med samme stemmeflertal. Indkaldelse sker ifølge § 5.

Såfremt der ved foreningens opløsning findes formue anvendes den til Skagen Fiskeriforenings Hjælpefond.