Regulativ

SKAGEN BAADELAUG REGULATIV

Enhver bådpladsejer forpligtiger sig til følgende:


1.  Lejeren er indforstået med at acceptere den af bestyrelsen anviste plads.


2.  Lejen kan med frigørende virkning indbetales til et af bestyrelsen anviste pengeinstitut.


3.  Tildeles der en bådplads inden den 1. juli betales for hele indeværende kalenderår.

Tildeles der bådplads efter den 1. juli eller senere betales der for et halvt år.


4.  Lejen er helårlig og betales forud for et år ad gangen. Seneste rettidige indbetaling er 1.februar.


5.  Lejen skal være betalt senest 8 dage efter påkrav. I modsat fald kan lejemålest annulleres uden yderligere varsel.


6.  Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes anciennitet på ventelisten. Dog således at alle der er lejere ved jollehavnens start har samme anciennitet. Disse tildeles pladser ved lodtrækning. Ombytning af pladser kan kun ske gennem bestyrelsen.


7.  Enhver bådpladsejer skal være medlem af Skagen Bådelaug og være bosiddende i det ved stiftelsen værende Skagen Kommune


8.   Bestyrelsen er berettiget til at kræve kvittering for betalt leje forevist.


9.   Ved salg og afhændelse af båden kan forudbetalt leje kun refunderes i den udstrækning bestyrelsen kan skaffe nyt lejemål. Fremleje og udlån af bådpladser er ikke tilladt. Dog kan bestyrelsen, med lejers accept, udleje pladser, der ikke er  i brug i kortere tid. Ved lejers dødsfald kan pladsen overdrages til livsarvinger uafhængigt af venteliste.


10.  Et lejemål skal fra lejers side opsiges skriftligt med mindst 3 måneders varsel til 1. januar og er fra bestyrelsens side uopsigeligt, for så vidt lejekontraktens bestemmelser overholdes, og forså vidt Skagen Bådelaug står som lejer af jollehavnen.


11.  Bådene henligger for lejernes eget ansvar. Al færdsel på broerne er på eget ansvar.

Både, der henligger uden brug og i ikke sejldygtig stand, skal fjernes fra pladsen senest 1 år efter skriftlig henvendelse fra bestyrelsen.


12. Både, der henligger efter lejeperiodens udløb, vil blive fjernet for ejerens regning.13. Medlemmer, der har plads ved Skagen Baadelaug skal have 100% ejerskab af båden, og skal på forlangende til bestyrelsen eller dennes advokat kunne dokumentere 100% ejerskab af båden, ellers ophører lejeskabet fra det første kommende kvartal. Dette gælder fra d. 1.4.2012 for både faste pladser og lånepladser


14. Alle bådejere, der har lejet en plads ved Skagen Bådelaugs´broer, skal have ansvarsforsikring på deres båd.


15. Bådpladsernes størelse skal overholdes, således at forstå, at bådene skal passe til pladserne. Hvis der skulle være en plads, der ikke kan lejes ud fordi der ikke er nogen på ventelisten, kan pladsen dog for mindst 6 måneder lejes ud til en båd af anden størrelse.16. Har lejeren af bådpladsen ikke benyttet pladsen i 1 år, opsiges pladsen fra Bådelaugets side, og pladsen overgår til den første på ventelisten.


 

Bestyrelsen